• 14.11. Risico-inventarisatie en evaluatie

Sinds 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers. Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Elk bedrijfmet personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E enmoet schriftelijk worden vastgelegd. 

Een Risico-Inventarisatie is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf voor de werknemers met betrekking tot:

 • de veiligheid
 • de gezondheid
 • het welzijn

In de Evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar:

 • de kans dat een gevaar zich voordoet
 • het effect dat het teweegbrengt
 • de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld

In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PvA) worden opgenomen waarin is aangegeven:

 • welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico?s
 • binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen (wettelijke verplichting)
 • wat deze maatregelen opleveren 

Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Inventarisatie

 • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
 • Wat kan er op dit moment fout gaan in de organisatie, zodat ongevallen of verzuim optreden?
 • Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
 • Hoe beperkt men een risico? Of de schade als het toch misgaat?
 • Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert men ze door?
 • Hoe zorgt men dat de maatregelen blijven werken?

 

Nadat het PvA van de RI&E in werking is gezet, en uitgevoerd, wordt de voortgang jaarlijks met de werknemers, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiger besproken. En als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden.

Voorbeelden zijn:

 • Nieuwe machines
 • Nieuwe wetgeving
 • Nieuwe manier van werken
      o productielijn
      o uitbreiding op het dienstenpakket
 • Fusie of reorganisatie
 • Verbouwing of restauratie (ingrijpend)

 

Kortom de RI&Emoet altijd actueel zijn!

Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Na de wetswijziging hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruikmaken van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige getoetst RI&E instrument.

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.