• 14.6. Veiligheid

De verhuurder heeft de (wettelijke en morele) plicht omde gebruikers van een bedrijfspand een zo groot mogelijke veiligheid te garanderen. Tijdens het ontwerpen en nader uitwerken van een pand wordt o.a. door de architect hieraan de nodige aandacht besteed.

Er zijn diverse "bouwbesluiten", door overheid vastgesteld, waarmee de architect rekening dient te houden. Als voorbeeld is te geven dat de "borstweringen" onder de ramen een bepaalde hoogte dienen te hebben en dat de ramen niet in alle gevallen mogen draaien, maar moeten kantelen. Dit om naar beneden vallen van personen te voorkomen.

Zo moet ook het glas in deuren en ramen een bepaalde hardheid hebben om te voorkomen dat deze snel kunnen breken en bij eventueel doorvallen ernstig letsel kunnen veroorzaken. Trappen en andere "open ruimten" dienen voorzien te zijn van relingen en hekwerken.

Daken moeten zijn voorzien van "overstorten" zodat bij een eventuele verstopping van waterafvoeren of riolering het water niet op het dak blijft staan en door het gewicht van het water een dak zou kunnen instorten. Bij het aanvragen van een bouwvergunning worden al deze voorzieningen gecontroleerd door een ambtenaar van de gemeente en pas indien aan alle eisen is voldaan zal een bouwvergunning (de formele toestemming omtemogen gaan bouwen) worden afgegeven. 

Zo zal ook de brandweer de bouwtekeningen moeten keuren en kijken of er de nodige voorzieningen zijn getroffen.

Te denken valt aan;

  • is er voldoende brandblusapparatuur in elke ruimte aanwezig
  • zijn de vluchtroutes voldoende en worden deze op een correcte en duidelijke wijze aangegeven
  • is er voldoende noodverlichting aanwezig voor het geval dat de stroom uitvalt in het pand draaien de deuren de goede richting uit (naar buiten)
  • is de afstand tussen punt van verblijf tot (nood)trap niet te groot
  • is er een brandmeldinstallatie aanwezig
  • heeft elke ruimte een rookdedector en een signaleringslamp aan de buitenzijde van deze ruimte zodat bij eventuele brand de brandweerlieden kunnen zien in welke ruimte de brand heerst en zijn deze vervolgens ook aangesloten aan de brandmeldinstallatie zodat men bij binnenkomst kan zien in welke ruimte en op welke verdieping de calamiteit zich afspeelt
  • hoe is het geregeld dat de brandweer snel bij en in het pand kan komen 

Ook zullen diverse leidingen op voorhand worden aangebracht zodat veranderingen en/of uitbreidingen snel kunnen worden gerealiseerd.

Ook camera-bewaking rond en in het pand wordt steeds meer toegepast en heeft een preventieve werking en kan de nodige gegevens voortbrengen in geval dat alsnog wordt ingebroken. Op voorhand dient wel onderzocht te worden dat e.e.a. niet in strijd is met de "privacy bescherming" van personen. 

In het pand De Compagnie is naast een geautoriseerd sleutelsysteem, waarmee het mogelijk is te kijken wie gebruik heeft gemaakt van een bepaald slot, gekozen voor een dat door middel van ruimte- en deursensoren registreert of iemand in een ruimte is of komt en of deuren worden geopend. Vanwege het feit dat er meerdere bedrijven in het pand zijn gehuisvest heeft elke gebruiker de mogelijkheid het alarm voor zijn ruimte in- en uit te schakelen op een centraal punt bij de uitgangen van het pand. Hierdoor is zijn ruimte vanaf moment van inschakeling beveiligd maar kunnen andere gebruikers van het pand vrijelijk gebruik blijven maken van hun eigen ruimte.

Met betrekking tot inbraakbeveiling zal ook een plan ontwikkeld moeten worden. Raadzaam is om een erkend beveiligingsbedrijf en/of politie om advies te vragen. De keuze van goede materialen voor en tijdens de bouw, denk aanslotenscharnieren en veiligheidsglas, is van groot belang.

De verhuurder heeft de verplichting al deze voorzieningen en installaties te laten aanbrengen in het pand en te zorgen dat alles in een optimale conditie verkeert.

Bovendien moet de verhuurder zorg dragen voor een periodieke keuring door een erkend en gecertificeerd bedrijf waarvan een verslag wordt opgemaakt waaruit blijkt dat de betreffende installatie in orde is of dat er reparaties dienen te worden uitgevoerd die de verhuurder dan per direct dient te laten verrichten. Een nieuwe (her)keuring is dan noodzakelijk en zodra het geheel in orde is bevonden zal het controlerend bedrijf een schriftelijk definitieve goedkeuring afgeven. Deze periodieke goedkeuring zal de verhuurder moeten bewaren en bij eventuele controle, door de instantie die hiermede belast is, moeten overleggen. Verder is het raadzaam, als aanvulling op bovenstaande voorzieningen, d.m.v. borden in en rond het gebouw en d.m.v. mailings de gebruikers van het pand te informeren en attenderen op het veilig gebruik van het pand.

Zo heeft De Compagnie aan het begin van de hellingsbaan die leidt tot het parkeerdek op de bedrijfshal een bord geplaatst waarop staat vermeld waaraan de gebruiker van deze hellingsbaan zich dient te houden en worden de gebruikers d.m.v. reminders en tijdens de huurdersvergaderingen geattendeerd op het gesloten houden van deuren en een correct gebruik van brandmeld- en alarminstallaties.

Ondanks alle (technische) voorzieningen valt of staat de veiligheid voor personen en het betreffende pand met een correct- en gedisciplineerd gebruik door de gebruikers van het pand.