• 14.5. Calamiteiten

Verhuurder draagt op de eerste plaats zorg voor de aanwezigheid van diverse installaties in het gebouw die signaleren wanneer er een calamiteit zich voordoet. 

Te denken valt aan;

  • alarm-installatie t.b.v. signalering bij inbraak
  • brandmeldinstallatie t.b.v. signalering bij brand 

Verder dient verhuurder in elke kantoorunit, in de productiehal en in de openbare ruimten een plattegrond op te hangen zodat personen die op hetmoment van een calamiteit aanwezig zijn, kunnen zien welke actie zij moeten of kunnen ondernemen en welke route in het gebouw zijmoeten volgen omzo snel en veilig mogelijk het pand te verlaten. In geval van een calamiteit is het verboden de lift te gebruiken omdat dit het gevaar van opsluiting of verstikking met zich meebrengt.

Zowel alarm-installatie als brandmeldinstallatie geven op de eerste plaats een geluidssignaal (sirene) af in het pand zodat alle aanwezigen worden gewaarschuwd en gepaste maatregelen kunnen nemen. Dit kan zijn een beginnende brand proberen te blussen, hulpdiensten (politie, brandweer of ambulances) te waarschuwen en/of het pand zo spoedig mogelijk te verlaten via de vluchtroute die met noodverlichtingsborden is aangegeven.

Via een telefoonlijn wordt het alarmsignaal dat is afgegegaan automatisch doorgegeven aan een centrale meldkamer die in eerste instantie checkt of het geen vals alarm is en mocht blijken dat het een serieus alarm is dan neemt het personeel van deze meldkamer een gepaste maatregel en alarmeert bijvoorbeeld de noodzakelijke hulpdiensten.

Mocht een calamiteit zich voordoen buiten kantooruren of in geval dat de eigenaar van het betrokken bedrijf niet aanwezig is dan wordt verhuurder door de meldkamer op de hoogte gesteld en verzocht naar het bedrijfspand te gaan om polshoogte te nemen en eventuele aanvullende maatregelen te treffen. Op haar beurt zal verhuurder de huurder informeren en hem/haar van situatie op de hoogte stellen. 

Met bovenstaande voorzieningen en maatregelen houdt de verantwoordelijkheid van de verhuurder op maar zal huurder ook nog de nodige actie moeten ondernemen om de veiligheid van zijn/haar personeel en het pand zo goed mogelijk te garanderen. 

Te denken hierbij valt aan;

  • opstellen van een calamiteitenplan afgestemd op het eigen bedrijf;
  • aanstellen van een "BHV-er" (bedrijfshulpverlener).